LES RELACIONS LABORALS A LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT - VIRTUAL


Activitats en aquesta formació:

LES RELACIONS LABORALS A LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

Data: 10 de setembre de 2020

Horari: de 9:30 a 13:30

Lloc: Virtual

Descripció:

LES RELACIONS LABORALS A LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT
- Relacions laborals a les Cooperatives de Treball Associat
- Relacions laborals de les sòcies cooperatives
o Objecte
o Cooperatives de primer i segon grau
o Règim de Treball
o Enquadrament de la Seguretat Social
o Bestreta laboral
o Cotització
o Règim Especial de treballadors autònoms
o Bonificacions
- Accés a la condició de sòcia
- Capitalització (per constitució, per incorporació)
- Baixes de les persones sòcies
- Limitacions a la contractació
- Tipus de contractes (eventuals, fixos, fixos discontinus, ...)
- Seguretat Social (afiliació)
- Salari
- Voluntariat a les cooperatives
- Socis temporals i socis de treball
- Cooperatives sense ànim de lucre
- Subvencions per la incorporació de sòcies treballadores
- Subvencions per la capitalització de cooperatives. Línia Capitalcoop