Itinerari segell per gestories


Activitats en aquesta formació:

Sessió 0 - Introducció

Data: 20 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 17:30

Lloc: En línia

Descripció:

 • Sessió 0: Introducció (2 hores)

  • Introducció al model de negoci cooperatiu

  • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

  • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

Sessió 1 - Règim laboral i societari

Data: 22 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

 • Sessió 1: Règim laboral i societari (3 hores)

  • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

  • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

  • Règim de cotització

Sessió 2 - Règim econòmic i comptable

Data: 27 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

 • Sessió 2: Règim econòmic i comptable (3 hores)

  • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

  • PGC de cooperatives

  • Capital social

  • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

  • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

  • Transformació, fusió, escissió, liquidació

  • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 3 - Règim fiscal

Data: 29 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

 • Sessió 3: Règim fiscal (3 hores)

  • Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990

  • Cooperatives protegides i especialment protegides

  • Pèrdua de la protecció fiscal

  • Beneficis fiscals de les cooperatives

  • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

  • Impost de societats

  • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

  • Aplicació del resultat econòmic

  • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 4 - Finançament i recursos econòmics

Data: 4 de octubre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

 • Sessió 4: Procés de constitució i finançament (3 hores)

  • Procés de constitució: tipologies d’estatus i agents clau (Ateneu, notaris, Registre Cooperatives, hisenda, seguretat social, registre mercantil si ets societat professional).

  • Capitalització de l’atur

  • Finançament propi i aliè 

  • Subvencions, presentació a licitacions

  • Certificat digital