ACVOcc

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Repensem la música des d'una mirada transformadora i sostenible: Música en Viu, sales, macrofestivals.

Organització

La durada ha estat l'adequada?
Els horaris han estat adequats?
Informació necessària per fer l'activitat
S'han complert les dates, horaris, etc...
Materials de suport facilitats
Els espais han estat adequats (sales, aules, plataforma digital...)

Continguts

Els continguts han estat adequats

Metodologia

La metodologia ha estat coherent amb els objectius
La metodologia ha permès obtenir millors resultats
El sistema de participació i resolució de dubtes ha estat adequat?

Valoració de la persona formadora

Ha mostrat coneixements i experiència sobre el tema?
Ha aconseguit resoldre els problemes i dubtes que s’ha plantejat?
El professional ha mostrat competències comunicatives?

Utilitat del curs

Ha satisfet les meves expectatives
He incorporat eines per aplicar a nous projectes

Valoració global

Grau de satisfacció general