Itinerari Segell gestories "Aquí es coopera"


Activitats en aquesta formació:

Sessió introductòria Segell Gestories

Data: 15 de abril de 2021

Horari: de 15:30 a 17:30

Lloc: Virtual

Descripció:

• Introducció (1 sessió, 2 hores)
o Sessió 0: Introducció ( 25 de febrer de 15:30 a 17:30)
Introducció al model de negoci cooperatiu
Comparativa diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa
(beneficis fiscals, etc.)
Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social
Procés de constitució

Sessió 4 Itinerari Segell Gestories: Finançament i recursos econòmic

Data: 15 de abril de 2021

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Virtual

Descripció:

Sessió 4: Finançament i recursos econòmic (11 de març de 15:30 a 18:30h)
Finançament propi i aliè
Subvencions especifiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes
Singulars)

Sessió 3 Itinerari Segell Gestories: Règim fiscal

Data: 15 de abril de 2021

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Virtual

Descripció:

Sessió 3: Règim fiscal (9 de març de 15:30 a 18:30h)
Règim fiscal de les cooperatives.
Cooperatives protegides i especialment protegides
Pèrdua de la protecció fiscal
Beneficis fiscals de les cooperatives
Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
Impost de societats
Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
Aplicació del resultat econòmic
Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 2 Itinerari Segell Gestories: Règim econòmic i comptable

Data: 15 de abril de 2021

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Virtual

Descripció:

Sessió 2: Règim econòmic i comptable (4 de març de 15:30 a 18:30h)
Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria,
llibres
PGC de cooperatives
Capital social
Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
Fons de reserva i FEPC: usos i destins.
Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 1 Segell itinerari Gestories: Règim laboral i societari

Data: 15 de abril de 2021

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Virtual

Descripció: Sessió 1: Règim laboral i societari (2 de març de 15:30 a 18:30h)
Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de
cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes)
Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
Règim de cotització seguretat social.
Reglament de règim intern
Capitalització de l'atur